logo 
本殿四樓為「太歲殿」,供奉六十甲子太歲,太歲神職司禍福休咎,每歲輪值,凡是沖犯太歲宮值年,宜安奉太歲化解,以求賜福消災。