logo
孟府郎君通曉音律,被奉為南管的祖師爺,所以南管也稱郎君樂。郎君造型為武生蓄鬚,一手持弓,一手持彈丸。彈,諧音「誕」,又意為送子神,供桌前放置彈珠,可擲筊取回庇佑送子及幼兒好教養。 本殿孟府郎君數拾年前原由南管奉祀,因南管解散,故改祀於福德正神旁。壬辰年聖樂隊正式成立,奉請孟府郎君為主祀神,並於四樓設置樂府及成立樂團教室。